• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Звіт директора школи

П Р О Т О К О Л

звітування директора

Пухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

перед педагогічним колективом та громадськістю

від 16.06.2017 р.

ПРИСУТНІ: 39 чол.

Ø представники педагогічного колективу школи – 18 вчителів;

Ø працівники школи - 8 чоловік

Ø шкільна рада – 5 чоловік

Ø батьківський комітет – 8 чоловік

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звітування керівника школи про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю щодо підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі, ужиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально–технічної бази школи, залучення додаткових джерел фінансування та їх використання, ужиті заходи щодо забезпечення закладу кваліфікованими педагогічними кадрами, залучення педагогічної та батьківської громадськості, співпрацю з громадськими організаціями.

Гриценко І.І.

2. Виступи членів педагогічного колективу, батьківської громадськості про діяльність керівника школи Гриценко І.І. щодо підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

3. Оцінювання діяльності керівника школи шляхом відкритого голосування членами педагогічного колективу, батьківського комітету, ради навчального закладу за результатами звіту керівника.

Вибори голови та секретаря зборів

Пропозиція: головою зборів обрати заступника директора з НВР Філоненко О.І., секретарем – практичного психолога Вашук О.В..

Результат голосування:одностайно

СЛУХАЛИ: голову зборів Філоненко О.І., яка зазначила, що згідно з наказом Міністерства освіти і науки “Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю” від 23.03.2005 р. № 178, на виконання Національної доктрини розвитку освіти (п.3), наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. № 55 ”Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівник навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність перед членами педагогічного колективу, батьківського комітету, ради та громадськості з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах , що базується на принципах взаємодопомоги та позитивної мотивації.

1. СЛУХАЛИ звіт директора школи Гриценко І.І., в якому вона проаналізувала свою діяльність в 2016-2017 навчальному році в контексті роботи структурних підрозділів школи. Вона проінформувала про те, що уся діяльність школи за попередній навчальний рік була спрямована на реалізацію наступних освітянських кроків:

1. Кадрове забезпечення

2. Методичну роботу

3. Навчальну діяльність учнів

4. Організацію позаурочної навчально-виховної роботи;

5. Організацію право - виховної роботи

6. Соціальний захист дітей

7. Профорієнтаційну роботу

8. Співпрацю з батьками

9. Збереження і зміцнення здоров’я учнів ті працівників

10. Охорону праці та безпеки життєдіяльності в навчальному закладі

11. Фінансово – господарську діяльність

12. Управлінську діяльність та залучення педагогічної та батьківської громадськості до управління діяльностю навчального закладу.

(Звіт додається)

2. Про діяльність Гриценко Ірини Іванівни як керівника Пухівської ЗОШ І-ІІІ ступенів зазначили члени педагогічного колективу Миронова Л.А., Пиндюра С.А., Костюк Г.А., представники батьківської громадськості Климась Т.М. (3 клас), Синьоок О.А (9 клас), Пономаренко Н.М. (7 клас), голова профспілкового комітету - Шмиговська Т.М.

3. СЛУХАЛИ:

Голову зборів Філоненко О.І., яка запропонувала прийняти участь у відкритому голосуванні, в ході якого оцінити задовільність чи незадовільність діяльності керівника школи Гриценко І.І. упродовж 2016-2017 навчального року. Філоненко О.І. підвела підсумок звітування та повідомила присутніх про результати голосування.

Результати голосування

«задовільно» - 39 голосів

«незадовільно» - 0 голосів

УХВАЛИЛИ:

1. Визнати роботу директора Пухівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Гриценко І.І задовільною.

2. Довести рішення загальних зборів до відома управління освіти Броварської райдержадміністрації.

Голова зборів: О.І.Філоненко

Секретар зборів: О.В.Вашук

Звіт

директора ПухівськоїЗОШ І - Ш ступенів

Гриценко Ірини Іванівни

за 2016 – 2017 навчальний рік

Відповідно до “Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю” від 23.03.2005 № 178 щорічне звітування керівників є обов’язковим для забезпечення прозорості, відкритості і демократичності управління навчальним закладом; стимулювання впливу громадськості на прийняття та виконання керівниками навчальних закладів відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Основними документами, якими керувалася Пухівська ЗОШ І-ІІІ ступенів протягом 2016 – 2017 н.р. були Конституція України, Закони «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Національна доктрина розвитку освіти, Концепція національного виховання, Концепція загальної середньої освіти, Концепція громадянського виховання, Концепція екологічної освіти України, Конвенція про права дитини, Державний стандарт базової і повної середньої освіти, Державний стандарт початкової загальної освіти, Державна Програма розвитку української мови та інших національних мов, Комплексна програма профілактики і запобігання поширення алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДу серед населення, Національна програма патріотичного виховання, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства, Програма правової освіти населення, «Положення про середній загальноосвітній навчальний заклад», Статут школи, накази МОН України, накази департаменту освіти КОДА, накази відділу освіти Броварської РДА, статут школи, правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Пухівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Типові документи відповідають діючому законодавству, всім нормативним документам, що регламентують перебування учнів у закладі освіти, Конвенції ООН "Про права дитини".

Пухівська загальноосвітня школа знаходиться в комунальній власності територіальної громади Пухівської сільської ради. Юридична адреса навчального закладу: 07413 Київська область Броварський район вулиця Поштова,14.

Управління та фінансування здіснюється відділом освіти Броварської РДА, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатащю у 1966 році, земельна ділянка яка належить школі має площу 1,7 га.

У школі працює 26 педагогічних працівників та 10 працівників з числа обслуговуючого персоналу.

Навчаються 163 учні. Шкільним автобусом здійснюється підвезення всіх школярів села Пухівка.

Уся діяльність школи за попередній навчальний рік спрямована на реалізацію освітянських кроків.

1. Кадрове забезпечення.

У 2016-2017 н. р. штатними працівниками Пухівська ЗОШ І-ІІІ ступенів була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснювалась відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка.

На сьогодні 12 вчителів мають вищу кваліфікаційну категорію та 8 мають педагогічне звання “Старший вчитель”. Атестація вчителів здійснюється відповідно до вимог Типового положения про атестацію педпрацівників, в 2016-2017р. атестувалися 7 вчителів.

2. Методична робота.

У школі діє система методичної роботи. Її сітка створена на діагностичній основі. Вже не один рік педколектив працює над проблемою «Впровадження особистісно - орієнтованої системи навчання та виховання учнів в практику роботи школи». Керівництво методичною роботою здійснювала ЗНВР Філоненко О.І., яка працює на базі методичного кабінету заступника.

До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих педагогів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи використовуються можливості шкільного методичного кабінету (кабінет заступника з НВР), де сконцентровані нормативні документи про освіту, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об'єднань та творчої групи, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси, тощо.

У школі працюють м/о: вчителів математично-природничих дисциплін, вчителів початкових класів, вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін, вчителів-словесників, художньо-естетичного циклу, класних керівників. Результативною була робота всіх методичних об’єднань.

Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, Зросла їх педагогічна майстерність. На високому професійному рівні пройшов районнй семінар вчителів-математиків, де своїм досвідом та майстерністю на відкритих уроках поділились вчителі: Філоненко О.І., Поспєлова О.П., Гиренко О.К. Майстер-клас вчителів початкових класів провела Вареник Н.М. Районний семінар заступників з виховної роботи показав організовані на сучасному методичному рівні позакласні заходи з національно-патріотичного виховання, які були підготовані та проведені вчителем історії Ревенко Л.П., вчителем української мови та літератури, керівником гуртка патріотичного виховання Костюк Г.А. та психологічний тренінг з учнями середньої ланки, проведений практичним психологом Вашук О.В. Протягом року двічі було організовано зустріч учнів з волонтерами, які провели бесіди та практичні заняття по наданню першої долікарської допомоги та про дії в екстренних ситуаціях. Педагоги школи активно залучаються до роботи у проведенні та перевірці робіт ЗНО, у районних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп науково-практичних конференцій тощо. Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про проведення навчально-виховного процесу на достатньому рівні.

3. Навчальна діяльність учнів.

Протягом звітного періоду навчального року робота педколетективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2016 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років. Усі випускники 9 класу склали державну підсумкову атестацію та отримали документи про освіту та учні 11 класу склали ЗНО, результати якого будуть зараховані як ДПА.

У 5-11 класах вивчається дві іноземні мови (англійська та німецька мови) та факультативно польська. Налагоджена робота факультативів: «Інформатика», «Країни Європи на політичній карті світу», «Рідний край», «Конституційне право», «Психологія», надаються години для роботи учнів в МАН.

В школі організовано індивідуальне навчання для трьох учнів:

- 1 клас – Колотущенко Марія;

- 3 клас - Савицький Тимофій;

- 7 клас - Боровський Федір.

У 2016-2017 н.р. було заключено угоду про співпрацю з КДПУ ім. М. Драгоманова, поки що з кафедрою інформатики.

Учні школи брали участь в районних предметних олімпіадах : Ковтун Софія, 8клас, зайняла ІІ місце з математики, Кабан Анастасія, 10клас, ІІ місце з зарубіжної літератури. Діти щорічно є призерами міжнародного математичного конкурсу “Кенгуру”, всеукраїнських конкурсів імені П. Яцика, “Соняшник”, “Колосок”.

4. Виховна та позакласна робота.

Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов'язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпепечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти

традиції свого народу.У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно напрямків:

Ø Превентивне виховання

Ø Морально – етичне виховання

Ø Художньо – естетичне виховання

Ø Громадянсько-патріотичне виховання.

Ø Трудове виховання.

Ø Фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя.

Ø Екологічне виховання.

Ø Партнерство та волонтерство.

Школа займає активну громадську позицію та бере участь у всіх заходах, які організовуються в селі та районі

Ø День села Пухівка

Ø Заходи пам'яті жертв Голодомору.

Ø Захід до Дня Збройних Сил України.

Ø Відкриття Новорічної ялинки.

Ø Різдвяні вечорниці.

Ø Свято 8 Березня.

Ø Свято Колодія.

Ø День перемоги над нацизмом у ІІ Світовій війні.

Ø Школа (вчителі, працівники, учні та батьки) неодноразово брали участь у акціях “Чисте довкілля”, у благодійних акціях, коли збирали продукти харчування, одяг, іграшки та кошти хворих дітей, дитячих будинків, будинків для людей похилого віку та переселенців з тимчасово окупованих територій.

В школі діє злагоджена система позакласної роботи, зокрема результатиано працюють гуртки:

- гурток стендового моделювання (керівник Мороз В.П.), вихованці якого є призерами районних, обласних та всеукраїнських конкурсів;

- гурток Кіокушинкай-карате (керівник Труба А.М.), вихованці якого є призерами району, області та України, гуртківець Омельченко М. Брав участь у міжнародних змаганнях у Німеччині і виборов ІІІ місце;

- гурток “Народна лялька” (керівник Шмиговська Т.М.) відомий своїми виробами в районі та області;

- гурток бального танцю (керівник Риков Д.) та хореографічний гурток (керівник Діхтярьова О.) з задоволенням відвідують більше половини учнів;

- гурток “Юний художник” (керівник Рибалко О.Л.) сприяє розвитку

художніх здібностей та естетичного смаку учнів.

5. Правовиховна робота.

У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

- тематичні загально шкільні лінійки та класні години,

- зустріч з дільничним,

- лекції, бесіди на правову тематику,

- анкетування,

- уроки правознавства, тиждень права (грудень) - вчитель Гурбич М.Г.,Саваскул О.Г., Ревенко Л.П.,

- батьківські лекторії,

- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями,

- відвідування проблемних сімей вдома.

Практичним психологом школи Вашук О.В. та соціальним педагогом Сосновською В.А. проводяться корекційно - розвивальні заняття зучнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови. Та все ж за звітний період траплялись випадки протиправної поведінки учнів, зокрема тютюнопаління під час перерв, агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин. На обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх не має жодного учня школи.

6. Соціальний захист.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій:

- інвалідів -4

- чорнобильців -108

- малозабезпечених –2

- багатодітних – 25

- напівсиріт – 5

- сиріт і позбавлених батьківського піклування - 4

- діти учасників АТО - 6

Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них була організована участь у різних заходах. Всім дітям пільгових категорій пропонується безкоштовне оздоровлення. Також за бюджетний кошт діти пільгових категорій щоденно отримують безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні.

7. Профорієнтаційна робота

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи - підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у школі здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках. Якісному вихованню сприяють екскурсії на виробництво, позакласні виховні заходи. Активно в цьому році пройшов місячник профорієнтаційної роботи. Були проведені цікаві та інформаційно – насичені заходи: анкетування фахівцями Броварського центру зайнятості учнів 9 та 11класів, перегляд відеофільмів про професії, які є на ринку праці необхідними державі, робота терміналу, де висвітлюється інформація щодо вибору професії для батьків, учителів, випускників. Значна профорієнтаційна робота з учнями, високий рівень підготовки випускників свідчить про те, що за минулий навчальний рік усі випускники працевлаштовані.

8. Співпраця з батьками.

Виховання учнів в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці із батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних зі світом захоплень, родинними святами. Чергові з числа батьків здійснюють контроль за порядком під час загально шкільних заходів (Новий рік, випускний, вечір зустрічі випускників), беруть відповідальність за підлітками, що знаходяться на обліку. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Однією з традиційних з форм роботи з батьками у школі є батьківські всеобучі. Тематика лекцій підбирається з врахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація школи, практичний психолог (проведено міні – педраду на базі 8 класу: батьки, діти, вчителі).

9. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний кабінет. Щорічно діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формується спеціальна медична група, а також уточнені списки учнів підготовчої та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Медичне обслуговування працівників школи організовано на базі ЦРЛ. Вони щорічно проходять медичний огляд за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжкахустановленого зразка, які реєструються і зберігаються у школі.

10. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Протипожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного пронесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі (Філоненко О.І.).

На початку навчального року напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові, педраді в листопаді місяці, де вивчалося детально дане питання.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

11. Фінансово - господарська діяльність.

Будівля шкоди прийнята в експлуатацію 51 рік тому. Але незважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально – технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи частково проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії. За позабюджетні кошти здійснюються поточні ремонти коридорів та приміщень школи, закупівля миючих, дезінфікуючих засобів для харчоблоку, внутрішніх туалетів. За рахунок благодійних коштів здійснено ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року. Працівниками централізованої бухгалтерії шкіл планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.

У 2016-2017 н.р. Пухівською сільською радою на потреби школи виділено 160 тисяч гривень, які були використані на придбання технічних засобів навчання, навчальних посібників, меблів та необхідного приладдя для кабінету хімії. З районного бюджету було виділено 85 тисяч гривень на інтерактивний комплекс та комп’ютерну техніку.

Згідно програми оздоровлення Пухівської сільської ради було виділено 120 тисяч гривень. За ці кошти буде оздоровлено 35 дітей пільгових категорій, які навчаються в Пухівській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними стендами. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями школи, своєчасно обрізуються дерева, кущі. Фарбується огорожа, бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, братській могилі, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи.

12. Управлінська діяльність.

Управління школою здійснюється згідно плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів - предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально – виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Мережа Інтернет дає можливість користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти, сайту обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами. Проблеми обговорюються й приймаються рішення.

Основними формами спілкування є наради, засідання шкільної ради, батьківські збори, індивідуальні бесіди, інформування.

Кiлькiсть переглядiв: 168

Коментарi