Статут

учнівського самоврядування «Старшокласник»

Пухівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

І. Загальні положення

1. Учнівське самоврядування Пухівської ЗОШ І-ІІІ ступенів регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституція України; Всесвітньої Декларація прав дитини; Конвенція ООН про права дитини; Законів "Про освіту", "Про молодіжні та дитячі громадські організації ", Статуту школи.

2. Учнівське самоврядування – добровільна організація учнів школи, яка діє на громадських засадах, співпрацює з різними громадськими організаціями і об'єднаннями, педагогами і батьками та в своїй роботі керується загальнолюдськими моральними принципами.

ІІ.Мета і завдання шкільного органу самоврядування:

1. Учнівська рада створена з метою формування особистості, якій притаманні демократична громадянська культура, усвідомлення взаємозв’язків між індивідуальною свободою, правами людини та її громадянською відповідальністю, готовності до компетентної участі у житті суспільства.

2. Залучення учнів до формування та проведення навчального процесу в школі, для забезпечення реалізації і захисту законних прав і інтересів учнів.

3. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління.

4. Формувати почуття відповідальності за доручену справу.

ІII.Права та обовязки

1. Усі учні школи є рівними у своїй гід­ності та правах

2. Учні мають право брати участь в управлінні справами учнівського самоврядування школи, вільно обирати і бути обраними до органів учнівського самоврядування школи, подавати свою пропозицію, вимогу голові учнівського са­моврядування школи.

3. Кожному члену учнівського самоврядування гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглідів і переконань.

4. Кожний член учнівського самоврядування має право на незалежний розвиток своєї особистості при цьому не по­рушуючи права і свободу інших людей

5. Члени учнівського самоврядування мають право об’єднуватися в загони, штаби, які беруть участь у засіданнях шкільних комісій.

6. Кожен учень має обов'язки перед суспільством та школою.
Учень зобов'язаний:
- пройти курс навчання в школі;
- подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;
- виконувати вимоги вчителів з підготовки до уроків;
- дотримуватись норм та правил поведінки в школі.

7. Кожен учень або працівник школи зобов'язаний неухильно додержуватися Статуту школи та законів Учнівського самоврядування школи.

8. Вищим органом учнівського самоврядування школи є учнівська конференція, яку скликають раз на рік.

9. Виконавчим органом учнівського самоврядуванням є шкільний парламент, який обирають на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом школи.

10. Стуктуру та склад органів учнівського самоврядування обговорюють і затверджують на учнівській конференції, педагогічним колективом, шляхом відвкритого голусування.

11. Головою ради учнівського колективу може бути учень 5-11-го класу, якого обирають таємним голосуванням учні школи.

12. Форми діяльності комісій учнівського самоврядування визначають на засіданнях шкільного парламенту та її зборах.

Розділ IV. Вибори

1. Вибори до учнівського самоврядування є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права усіх учнів 5-11 класів

2. Чергові вибори до учнівського самоврядування відбуваються в третій тиждень вересня. Позачергові вибори призначаються головою учнівського самоврядування.

3. Висування кандидатів на пост голови учнівського самоврядування здійснюється шляхом самовисування або висуванням кандидатів шкільними учнівськими обєднаннями.

4. Проведення виборів голови учнівського самоврядування організовує виборча комісія.

5. Голова учнівського самоврядування обирається простою біль­шістю голосів учнів класів школи шляхом таємно­го голосування.

6. Повноваження учнівського самоврядування припиняються в день проведення першого засідання учнівського самоврядування нового скликання.

Розділ V. Структура учнівського самоврядування школи

1. Голова учнівського самоврядування – координує і здійснює контроль роботи учнівського самоврядування , взаємодіє з адміністрацією, педагогічним колективом, громадськими організаціями.

2. Голова навчальної комісії, комісія «Навчання» здійснює контроль за навчанням в школі, проведенням тематичних вечорів, допомога учням які не встигають.

3. Голова комісії дисципліни та порядку, комісія «Дисципліни і порядку» – порядок і дисципліна в школі (чергування, зовнішній вигляд, індивідуальна робота з окремими групами учнів, контроль відвідування учнями школи).

4. Голова комісії культури та відпочинку, комісія ”Дозвілля” – проведення конкурсів, вікторин, концертів, виставок, свят, тематично-інформаційних годин, акцій «Милосердя».

5. Голова комісії туризму і спорту, комісія «Спорт» – заохочує учнів до здорового способу життя. Спортивні змагання, естафети, походи, ігри.

6. Голова інформаційної комісії, комісія «Інформації» – інформує батьків, вчителів, учнів про всі події, які відбуваються в школі, організовує виставки малюнків, плакатів, стендів.

7. Голова комісії «Живи, книго», комісія «Живи, книго» – проводить рейди перевірки книжок, тематичні виставки книжок.

8. Голова комісії здорового способу життя, комісії «Здоров'я» – проводить бесіди про здоровий спосіб життя учнів, слідкує за санітарним станом класів.

9. Голова учнівського самоврядування, голова комісії, склад комісії обирається строком на один рік.

10. Секретар – веде протоколи засідання зборів.

Розділ VІ.Первинні осередки в учнівському самоврядуванні

1. Головною структурною одиницею учнівського самоврядування є первинний колектив: клас. Самоврядування у первинних осередках має аналогічну структуру відповідно до структури виконавчого органу учнівського самоврядування навчального закладу.

2. Вищим органом учнівського самоврядування первинного осередку є збори класу, на яких шляхом голосування обирається голова, його заступник та відповідальні за окремі сфери діяльності.

Збори первинного осередку проводяться не менше одного разу на місяць. Після завершення річних видів роботи підбиваються підсумки і планується робота на майбутнє.

Розділ VІІ . Загальні учнівські збори школи

1. Найвищим органом Учнівського са­моврядування школи є Загальні учнівські збори школи.

2. Загальні учнівські збори школи ма­ють скликатися не рідше 2-х разів на рік.

3. Загальні учнівські збори школи вирішують поточні важливі справи шкільного життя.

Розділ VIIІ. Голова учнівського самоврядування

1. Голова учнівського самоврядування є гарантом прав учнів, ви­значених законом.

2. Голова учнівського самоврядування співпрацює з дирекцією згідно Статуту.

3. Голова учнівського самоврядування може бути присутнім на засіданні Педагогічної Ради школи, виступати на захист учнів школи.

4. Голова учнівського самоврядування звітується перед учнями школи на учнівській конференції.

5. Голова учнівського самоврядування поводить себе толерантно, суворо дотримується норм культури спілкування.

6. Голова учнівського самоврядування планує і веде засідання учнівського самоврядування.

7. Голова учнівського самоврядування розподіляє завдання між членами учнівського самоврядування.

8. Голова учнівського самоврядування виконує функцію зв'язку між учнями й адміністрацією школи, вчителями і місцевою громадою.

9. Голова учнівського самоврядування виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного голови учнів­ського самоврядування. Повноваження голови учнівського самоврядування припиняються достро­ково у разі відставки або випуску зі школи.

Розділ ІХ. Перехідні статті

1. Статут набуває чинності з дня його прийняття.

2. Статут є дійсним, поки відповідає сучасній структурі школи.

3. Статут затверджується правлінням учнівського самоврядування.

4. Всі статті Статуту стосуються кожного учня та працівника школи — без винятків.

Кiлькiсть переглядiв: 139

Коментарi